ขั้นตอนการผลิตและติดตั้งลายหน้าบัน ....................................ภาพการติดตั้งที่เสร็จเรียบร้อย

ขันตอนที่ 1 ออกแบบลาย
ขั้นตอนที่ 2 ตกแต่งทาสี พื้นที่หน้าบัน
ขั้นตอนที่ 3การแกะลายด้วยโฟมและดินเหนียวหรืออื่นๆ

ขั้นตอนที่4การถอดแบบชิ้นงานด้วยยางพาราหรือยางซิลิโคน
ขั้นตอนที่ 5การหล่อชิ้นงานไฟเบอร์กลาส
ขั้นตอนที่ 6โป๊วขัดตกแต่งชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 7 ทาสีทองรองพื้น
ขั้นตอนที่ 8การลงสีทองและแต่งลายสีแดงเพื่อความเป็นเอกลักษ์และสวยงาม
ขั้นตอนที่9การติดลายเข้ากับหน้าบัน

Home